BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Klub Integracji Społecznej

Zadania Klubu Integracji Społecznej

 

1.       Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne realizowane są ze środków własnych gminy i refundowane
w wysokości 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na podstawie Porozumienia Nr 1/2023 zawartego w dniu 6.02.2023 r. Porozumienie zostało zawarte na okres od 9.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Podstawa prawna:

1.       art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2022 r. poz.690 z późn. zm.)

2.       Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447).

W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są prace gospodarczo-porządkowe
w Urzędzie Miejskim, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ( Stadion Miejski), w Centrum Usług Społecznych, Środowiskowym Domu Samopomocy.

Do udziału w pracach społecznie użytecznych zostało skierowanych 11 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach, zwanych „osobami uprawnionymi”, uczestniczących w kontrakcie socjalnym, korzystających ze świadczeń CUS w Starachowicach, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice. Klienci skierowani do wykonywania prac zachowują status osoby bezrobotnej.

Prace społecznie użyteczne są wykonywane w wymiarze 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie dla danej osoby. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Podstawą naliczenia świadczenia jest ilość faktycznie przepracowanych godzin.

Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 9,50 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (świadczenie podlega waloryzacji) – od świadczenia pieniężnego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne.

Okres realizacji prac społecznie użytecznych 9.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

2. Projekt „Integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Gmina Starachowice/Centrum Usług Społecznych realizuje projekt partnerki pn. „Integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”. Partnerem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Nr i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Nr i nazwa Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest aktywna integracja w okresie od VI 2019 r. do VI 2023 r. 150 osób,
 w tym 15 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice (teren OSI)  i korzystających  ze wsparcia CUS w Starachowicach poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji oraz pracy socjalnej.

Projekt obejmuje działania:

- Doradztwo zawodowe-indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

- Indywidualny trening psychologiczny podnoszenia kompetencji społecznych

- Trening umiejętności społecznych

- Grupowe poradnictwo prawne

- Indywidualne konsultacje  prawne

- Grupy dyskusyjne

- Grupy wsparcia

- Punkt poradnictwa zawodowego

- wsparcie brokera zawodowego

- praca socjalna.

Zakład Doskonalenia Zawodowego (Partner projektu) realizuje kursy zawodowe, oraz 3 miesięczny staż zawodowy u pracodawcy pn. „Drzwi do pracy”.

Okres  realizacji projektu 01.06.2019 r. – 30.06.2023 r.

 

3. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

Finansowany w całości ze środków Państwowego Funduszu Celowego z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania: 2 337 881,00 zł

Całkowity koszt: 2 337 881,00 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego         i aktywnego życia i dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. W ramach Programu zostało zatrudnionych 166 asystentów, którzy wsparcia udzielają 290 uczestnikom (osobom niepełnosprawnym).

Okres realizacji Programu: od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zadanie realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

4. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Finansowany w całości ze środków Państwowego Funduszu Celowego z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania: 2 337 881,00 zł

Całkowity koszt: 2 337 881,00 zł

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych w gminie Starachowice sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami.

Zadanie realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wythnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Author: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej

Szybki kontakt:

Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

Tel: 41-274-71-92

e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept