BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Deklaracja dostępności CUS

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bipcus.starachowice.eu Centrum Usług Społecznych w Starachowicach.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści dostępne:

 • wersja kontrastowa,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • strona internetowa nie posiada plików wideo w polskim języku migowym;
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
  w całości, pliki publikowane po 23.09.2020 r. są dostępne;
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej.

Wyłączania

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Centrum Usług Społecznych w Starachowicach
  i przekazanie do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone
  z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów  i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę Centrum Usług Społecznych prosimy o kontakt pod adres e-mail dorota.cieslik@cus.starachowice.eu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności - Dorotą Cieślik - dorota.cieslik@cus.starachowice.eu

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 274-71-92 wew. 214.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-13. Data ostatniej znaczącej aktualizacji dla dostępności: 2016-09-13.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanienie dostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinno także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do dyrekcji CUS  w Starachowicach. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Usług Społecznych w Starachowicach przy ul. Majówka 21a, Klub Integracji Społecznej oraz ośrodki wsparcia: Dzienny Dom “Senior+”, Klub “Senior+” przy ul. Armii Krajowej 28 (budynek Galerii Skałka, I piętro)  i Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Radomskiej 53 są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w sposób alternatywny. Budynki zostały przystosowane do użytkowania przez osoby   z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

 • Otoczenie przed budynkiem przy ul. Majówka 21a: na przejściach dla pieszych brak jest sygnalizacji świetlnej  i dźwiękowej; na granicy pomiędzy chodnikiem i jezdnią nie zastosowano zmiennej faktury nawierzchni i rampy krawężnikowej; budynek oznakowany wyraźną tablicą informacyjną.
 • Główne wejście do siedziby znajduje się na parterze, bez konieczności pokonywania stopni. Przy wejściu zastosowano pochylnię o prawidłowej szerokości wraz z poręczami o prawidłowym odstępie i wysokości w celu umożliwienia dostępu do budynkumającym problemy z poruszaniem się. Wejście do budynku o zmiennej fakturze powierzchni, szklane drzwi wejściowe o szer. powyżej 0,9 m, nieotwierane automatycznie; drugie wejście do budynku również znajduje się na parterze, wyposażone dodatkowo w pochylnię o prawidłowej szerokości bez poręczy; przy schodach obydwu wejść nie zamontowani poręczy.
 • Obsługa interesantów odbywa się na parterze i I piętrze; w przypadku konieczności skorzystania z usług pracownika z I piętra - osoba ze szczególnymi potrzebami zostaje obsłużona na parterze - dostęp alternatywny; wszystkie stanowiska pozwalają na obsługę osób niepełnosprawnych - wysokość stanowisk nie przekracza 0,8 m.
 • W budynku wykonano wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych, schody wyposażone w poręcze; wykończenia podłóg mają właściwości antypoślizgowe; żaden z elementów wiszących i stojących nie stanowi bariery; klamki można obsługiwać jedną ręką, bez konieczności ściskania i mocnego chwytania; nie ma progów do drzwi wewnętrznych.
 • Otoczenie przed budynkiem przy ul. Armii Krajowej 28: na przejściach dla pieszych brak jest sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej; na granicy pomiędzy chodnikiem i jezdnią nie zastosowano zmiennej faktury nawierzchni i rampy krawężnikowej; obniżono natomiast krawężnik do wysokości jezdni; budynek oznakowany nazwą ośrodków wsparcia- informacja naklejona na szybie I piętra i na drzwiach wejściowych.
 • W siedzibie Klubu Integracji Społecznej i środków wsparcia przy ul. Armii Krajowej 28, tj. Dziennym Domu “Senior+”, Klubie “Senior+” mieszczących się na I piętrze znajduje się winda umożliwiająca poruszanie się , niewidomym i słabowidzącym pomiędzy piętrami w sposób samodzielny; w windzie zainstalowano dodatkową sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację, na której zatrzymała się winda, zastosowano opis w alfabecie Braila; do budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich o prawidłowej szerokości wraz  z poręczami o prawidłowym odstępie i wysokości a drzwi otwierane są automatycznie; wejście do budynku  o zmiennej fakturze powierzchni; wewnątrz pomieszczeń ośrodków wsparcia do ścian zostały zamocowane poręcze dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych, schody wyposażone  w poręcze; wykończenia podłóg mają właściwości antypoślizgowe; żaden z elementów wiszących i stojących nie stanowi bariery; klamki można obsługiwać jedną ręką, bez konieczności ściskania i mocnego chwytania; nie ma progów do drzwi wewnętrznych zamontowano; drzwi wejściowe do Dziennego Domu “Senior+” spełniają wymogi przeciwpożarowe.
 • tabliczki informujące o umiejscowieniu ośrodków wsparcia znajdują się na ścianach przy większości schodów prowadzących na I kondygnację, nie posiadają odblasków ani umieszczonego tekstu w alfabecie Braila.
 • Oznaczono drogi ewakuacyjne, winda pozwala na szybki transport osób na wózkach inwalidzkich ponadto szerokie schody (3 klatki schodowe) pozwalają w razie unieruchomienia windy na ewakuację osób na wózkach przy pomocy osób drugich. Cały szlak ewakuacyjny wyposażony jest w systemy oddymiania oraz strefą ogniotrwałą Ei60.
 • Otoczenie przed budynkiem przy ul. Radomskiej 53: na przejściach dla pieszych brak jest sygnalizacji świetlnej  i dźwiękowej; na granicy pomiędzy chodnikiem i jezdnią nie zastosowano zmiennej faktury nawierzchni i rampy krawężnikowej; budynek nie jest oznakowany tablicą informacyjną; wejście do budynku znajduje się na   I kondygnacji o szer. powyżej 0,9 m, nieotwierane automatycznie.
 • W budynku nie wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych, schody wyposażone   w poręcze; wykończenia schodów mają właściwości antypoślizgowe; żaden z elementów wiszących i stojących nie stanowi bariery; klamki można obsługiwać jedną ręką, bez konieczności ściskania i mocnego chwytania; nie ma progów do drzwi wewnętrznych.
 • W Noclegowni uruchomiony został schodołaz dla osób na wózkach inwalidzkich obsługiwany przez pracownika (rozwiązanie alternatywne).
 • We wszystkich budynkach Centrum znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych:  w budynku przy ul. Majówka 21a w łazience zainstalowano uchwyt przy WC, w budynku przy ul. Armii Krajowej 28 łazienka wyposażona jest w nasadkę toaletową z podłokietnikami umożliwiającą osobom  z niepełnosprawnością korzystanie z WC, w budynku przy ul. Radomskiej 53 również zainstalowano nasadkę toaletową z podłokietnikami umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystanie z WC - podobnie jak w ośrodkach wsparcia.
 • Przy siedzibie wszystkich oddziałów Centrum znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem Noclegowni gdzie trwa rozbudowa parkingu. Wyznaczone miejsca parkingowe znajdują się blisko wejścia do budynków.
 • Do wszystkich budynków CUS mają prawo wstępu interesanci z psami asystującymi.
 • Centrum Usług Społecznych nie posiada pętli indukcyjnej, zapewnia natomiast informację głosową dla osób  ze szczególnymi potrzebami (dostęp alternatywny).

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

v  napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Centrum Usług Społecznych, ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice lub złożyć do skrzynki podawczej mieszczącej się na parterze budynku w godzinach urzędowania, tj. 7:00-15:00,

v  wysłać e-mail na adres: sekretariat@cus.starachowice.eu ,

v  skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 41/274-71-92 wew. 211 (kancelaria CUS),

v  skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 7:00-15:00,

v  na terenie budynków Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego- na życzenie wnoszącego żądanie po ustaleniu terminu jest natomiast możliwość skorzystania z usług tłumacza zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.

Dostępność dla osób niewidomych lub słabowidzących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niewidome lub słabowidzące mogą:

v  skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 41/274-71-92 wew. 211 (kancelaria CUS),

v  skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 7:00-15:00,

Aplikacje mobilne

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Author: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej

Szybki kontakt:

Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

Tel: 41-274-71-92

e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept