BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze lub  specjalistyczne usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez gminę jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne są organizowane i świadczone przez gminę jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

Realizacja usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby i w jej najbliższym otoczeniu.

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Powyższe zadania realizują opiekunki zatrudnione w :

 • Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15.
 • Dziele Programów i Usług Społecznych (zadanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu)* od poniedziałku do niedzieli oraz w dni ustawowo wolne od pracy,

* Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica "Motylkowe Wzgórze", Al. Najświętszej Marii Panny 7, 27-200 Starachowice.

Wymagane dokumenty:

 1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,

 2. decyzja właściwego organu w sprawie renty lub emerytury,

 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym,

 4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Opiekunki zapewniają usługi opiekuńcze dla osób tego potrzebujących w zakresie:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej obejmuje:

 1. dokonywanie zakupów art. spożywczych i innych niezbędnych do codziennej egzystencji podopiecznego

 2. pomoc w przygotowaniu posiłku wyłącznie dla podopiecznego lub dostarczenie posiłku gotowego do domu

 3. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna, wody, wynoszenie nieczystości

 4. zwracanie uwagi na stan techniczny posiadanego przez podopiecznego sprzętu wyposażenie itp. i w uzgodnieniu z podopiecznym zalecanie jego konserwacji i napraw,

 5. dostarczanie prasy, książek

 6. załatwianie innych spraw na życzenie podopiecznego lub polecenie Kierownika Działu np. opłacanie świadczeń za czynsz, gaz, światło, telefon, RTV i innych.

Pomoc w zakresie podstawowej opieki higienicznej w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej obejmuje:

 1. dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania,

 2. utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych

 3. pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży wierzchniej

 4. dbanie o czystość bielizny pościelowej - ewentualnie odnoszenie jej do punktów pralniczych.

Pomoc w zakresie zleconej przez lekarza pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej obejmuje:

 1. prześcielenie łóżka,

 2. zmiana bielizny osobistej i pościelowej

 3. pomoc przy myciu, kąpieli, czesaniu, ubieraniu

 4. układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji

 5. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych

 6. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept

 7. karmienie chorego o ile stan zdrowia wymaga tej czynności

 8. zachęcanie do wykonywania prac ręcznych, spacerów

 9. wskazywanie rodzinie, sąsiadom uwag, spostrzeżeń dotyczących podopiecznego w zakresie całokształtu sprawowanej opieki pobudzających zainteresowanie otoczenia sprawami codziennego życia podopiecznego.

Potrzeby osób chorych w zakresie pielęgnacji medycznej (masaż, podawanie zastrzyków, lekarstw, pielęgnacja odleżyn) nie należy do obowiązków opiekunek .

Osoby korzystające z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu osoby w rodzinie.

Osobę wnoszącą opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić częściowo lub całkowicie z obowiązku ponoszenia odpłatności, jeżeli:

 1. ponosi wysokie koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, dietą,

 2. poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego,

 3. ponosi opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

 4. konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych
  i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze powoduje, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie.

Opłata za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez zobowiązanego na rachunek bankowy Centrum Usług Społecznych w Starachowicach do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi.

 

 

tabela_odpłatności_2022_r.odt

Author: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej

Szybki kontakt:

Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

Tel: 41-274-71-92

e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept