BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Punkt Interwencji Kryzysowej

Zespół interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, to grupa specjalistów reprezentujących różne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2026, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działający na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Starachowice.

Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną CUS.

Do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnych zespołów interdyscyplinarnych, które realizują działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej oraz tworzenie warunków umożliwiających realizację tych zadań w szczególności przez:

diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej;

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;

kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600).

Zespół interdyscyplinarny przed złożeniem zawiadomienia, może wystąpić do właściwego starosty o przesłanie informacji dotyczącej wypełniania przez osobę stosującą przemoc domową obowiązku ukończenia programu korekcyjno-edukacyjnego.

Jeżeli osobą stosującą przemoc domową jest funkcjonariusz Policji, zespół interdyscyplinarny informuje komendanta właściwej jednostki organizacyjnej Policji o złożeniu zawiadomienia, natomiast w przypadku, gdy osobą stosującą przemoc domową jest żołnierz Żandarmerii Wojskowej, zespół interdyscyplinarny informuje komendanta właściwej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej. W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, zespół interdyscyplinarny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej powołuje grupę diagnostyczno-pomocową.”

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą:

pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;

funkcjonariusz Policji.

Do zadań pracownika socjalnego powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy w szczególności praca z osobą doznającą przemocy domowej i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami.

Do zadań funkcjonariusza Policji powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy w szczególności praca z osobą stosującą przemoc domową.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić:

pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;

asystent rodziny;

nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;

osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;

przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić pedagog, psycholog lub terapeuta, natomiast w sprawach osób stosujących przemoc domową, pozostających pod dozorem lub nadzorem kuratora sądowego, w skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzi także zawodowy kurator sądowy lub wskazany przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej społeczny kurator sądowy. Zadania grupy diagnostyczno-pomocowej:

dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej i osób stosujących przemoc domową;

realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” pod jej nieobecność;

realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej i osób stosujących przemoc domową;

występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową; • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;

dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”; • informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”. W przypadku niepotwierdzenia informacji o stosowaniu przemocy domowej grupa diagnostyczno-pomocowa odstępuje od dalszych działań, co jest dokumentowane w formie pisemnej i elektronicznej.

W składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej są przedstawiciele instytucji z terenu miasta, zajmujących się m. in. problematyką przeciwdziałania przemocy domowej z:

 • Centrum Usług Społecznych,

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach,

 • Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego,

 • Sądu Rejonowego,

 • Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań”

 • Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Punkt Interwencji Kryzysowej

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, oferujący pomoc, wsparcie i poradnictwo dla osób doznających przemocy.

Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest codziennie w godzinach 15.00- 17.00 w siedzibie CUS przy ul. Majówka 21a, I piętro, pokój nr 110

tel. 41 274- 57-57 kom. 533 0 533 22

e-mail: pik@cus.starachowice.eu

W Punkcie Interwencji Kryzysowej przyjmują:

Prawnik – środa godz. 15.00 – 17.00

Psycholog – poniedziałek, wtorek godz. 15.00 – 17.00

Specjaliści pracy socjalnej z uprawnieniami do pracy z osobami doznającymi przemocy

codziennie godz. 15.00 – 17.00

W CUS prowadzone są też oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową. Spotkania indywidualne prowadzone są przez specjalistów pracy socjalnej z uprawnieniami do pracy z osobami stosującymi przemoc.

Oddziaływania kierowane są do:

 1. Osób pełnoletnich stosujących przemoc w rodzinie

  • Osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym.

  • Innych osób, które z własnej inicjatywy zgłoszą się o uczestniczenie w programie.

  • Osoby kierowane przez Policję i inne instytucje w wyniku procedury Niebieskie Karty.

Do podmiotów realizujących zadania na rzecz działania przeciwdziałania przemocy domowej należą:

1. Centrum Usług Społecznych, ul. Majówka 21a w Starachowicach, tel. 41/274-71-92 oferuje pomoc finansową, rzeczową, udzielenie schronienia- prowadzi Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn, pomoc logopedyczną, pedagogiczną, socjalną, interwencyjną. Ponadto realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”, współpracuje z instytucjami, organizacjami i parafiami. Centrum Usług Społecznych w Starachowicach prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, oferujący pomoc, wsparcie i poradnictwo dla osób doznających przemocy. Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest codziennie w godzinach 15.00 – 17.00 w siedzibie Centrum Usług Społecznych, ul. Majówka 21a, I piętro, pokój nr 110 tel. 41/274- 57-57 kom. 533 0 533 22 e-mail: pik@cus.starachowice.eu W CUS prowadzone są też oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową. Spotkania indywidualne prowadzone są przez specjalistów pracy socjalnej z uprawnieniami do pracy z osobami stosującymi przemoc domową. Oddziaływania kierowane są do:

Osób pełnoletnich stosujących przemoc domową;

Osób stosujących przemoc domową skierowanych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.

Osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, tel. 41/273-83-65

podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz interwencje w przypadku występowania przemocy domowej;

podejmuje działania interwencyjno- motywacyjne w stosunku do osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz sprawców przemocy domowej;

informuje o możliwościach, formach uzyskania pomocy i terapii w specjalistycznych placówkach na terenie miasta;

kolportuje materiały edukacyjne dot. problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

 

3. Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”, ul. Armii Krajowej 28 w Starachowicach, tel. 882- 560-397. Oferuje kompleksową pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: poradnictwo indywidualne, grupowe, wsparcie, terapię, pomoc interdyscyplinarną. Prowadzone są działania uświadamianie z zakresu problematyki przemocy domowej, organizowanie sprawnej sieci interwencji dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Prowadzony jest Punktu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy i ich rodzin, który wykorzystuje skuteczne metody postępowania, przyczyniające się do ochrony rodzin przed ich krzywdzenie tworzy zespoły interdyscyplinarne do rozpoznania zjawiska oraz prowadzi działania terapeutyczne, zmierzające do minimalizacji skutków patologii rodzinnej. Organizuje i finansuje kursy i szkolenia dla osób realizujących cele Stowarzyszenia oraz nawiązuje i kontynuuje współpracę z ośrodkami o podobnych celach w kraju i za granicą. Prowadzi działalność informacyjną (prasa, radio, TV ) mającą na celu promocję Stowarzyszenia.

 

4. Punkt Pomocy Psychologicznej dla rodzin dysfunkcyjnych – Siedziba Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”, ul. Radomska 72 w Starachowicach, tel. 41/274-18-00.

 

5. Punkt Psychoedukacyjny i Konsultacyjny dla rodzin dysfunkcyjnych – Starachowice, ul. Prądzyńskiego 2, placówka oferuje konsultacje, tel. 41/274-73-85.

 

6. Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień „Michałów” ul. Ostrowiecka 151, tel. 41/273-57-35. Centrum oferuje pomoc psychiatryczną i psychologiczną (pomoc odpłatna).

 

7. NEUROCLINIC - Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, przy Al. Św. Jana Pawła II 1 w Starachowicach, tel. 785 251 545.

 

8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Radomska 72 w Starachowicach, tel. 41/274-73- 85, zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, prowadzi działalność profilaktyczną, doradztwo zawodowe, terapię rodzinną, uzależnień i zajęcia warsztatowe.

 

9. Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, ul. Prądzyńskiego 2 w Starachowicach, tel. 41/274-80-56. Stowarzyszenie prowadzi:

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, socjoterapeutyczne, grupy wsparcia, pomoc w nauce, organizuje wypoczynek letni,

Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i ich Rodzin,

Terapię dla osób używających problemowo lub uzależnionych od przetworów konopi oraz terapię grupową dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych,

zajęcia „Klubu Mam”.

 

10. Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Batalionów Chłopskich 6 w Starachowicach, tel. 41/273-98- 16, oferuje poradnictwo i terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych, konsultacje psychiatryczne.

 

11. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja” ul. Murarska 14 w Starachowicach, tel. 41/274-03- 26 prowadzi punkt konsultacyjny, rozmowy indywidualne, grupy terapeutyczne. Świadczy pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie.

 

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Złota 6 w Starachowicach, tel. 41/274-88-06, w strukturach którego funkcjonuje Punkt Konsultacyjny świadczący pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, problemów wychowawczych, kryzysów egzystencjalnych, tel. 518 860 008.

 

13. Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach, ul. Armii Krajowej 27, tel. 112 lub 47/804-32- 06, prowadzi pomoc interwencyjną, profilaktykę, prewencję, zapobiega przestępstwom, zajmuje się procedurą Niebieskiej Karty.

 

14. Prokuratura Rejonowa w Starachowicach, ul. Leśna 33, tel. 41/276-15-00. Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Współdziałanie z organami państwowymi, jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa.

 

15. Sąd Rejonowy w Starachowicach, ul. Staszica 12, tel. 41/246- 13-12. Kuratorzy współpracują z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym.

 

16. Placówki oświatowe na terenie gminy poza działalnością edukacyjną prowadzą działania profilaktyczne.

 

17. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Starachowicach (Okręgowy Ośrodek w Kielcach) tel. 790-560-420.

Author: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej

Szybki kontakt:

Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

Tel: 41-274-71-92

e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept