BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł (netto), zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł (netto), zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”
  • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów społecznych wymienionych wyżej (wskazanych w art. 7 pkt 2–15 ustawy o pomocy społecznej)

Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, natomiast rodzaj, forma i ewentualna odpłatność za świadczenia będą uzależnione od sytuacji życiowej   i materialnej osoby lub rodziny. Dochodami rodziny/ osoby są m.in.:

 • wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia,
 • wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • renty, emerytury, zasiłki przedemerytalne lub świadczenia przedemerytalne,
 • dochód z gospodarstwa rolnego powyżej 1 hektara przeliczeniowego;
 • zasiłki dla bezrobotnych, świadczenie szkoleniowe, stypendium, dodatek aktywizacyjny,
 • dochody z działalności gospodarczej.

Do dochodów nie wlicza się:

 • alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób;
 • jednorazowych świadczeń socjalnych;
 • świadczeń w naturze;
 • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Przysługuje on osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (776,00 zł dla osoby samotnej i 600,00 zł dla osoby w rodzinie), w szczególności ze względu na :długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) a dochodem (osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) i  nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

Zasiłek stały

Zasiłek stały jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego. Maksymalna kwota zasiłku stałego od 01.01.2024r wynosi 1000,00 zł zł, minimalna – 100,00 zł. Wysokość zasiłku stałego ustala się jako różnicę pomiędzy kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie) a dochodem (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie).Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień z prawem do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalistycznego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłku dla opiekuna.

Author: izabela.pochec

Szybki kontakt:

Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

Tel: 41-274-71-92

e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept