BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Noclegownia

Noclegownia Centrum Usług Społecznych w Starachowicach

Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych należy do zadań obowiązkowych Gminy. Noclegownia prowadzona przez tut. Centrum funkcjonuje od listopada 1999 r., przez cały rok. Oferuje 30 miejsc noclegowych, lecz istnieje możliwość zwiększenia ilości miejsc noclegowych w sytuacjach kryzysowych.

W 2020 r. Centrum Usług Społecznych w Starachowicach (wcześniej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach) podjęło się przeniesienia Noclegowni z ul. Szkolnej 14 do nowego obiektu przy ul. Radomskiej 53.

W ramach tej inwestycji przebudowano cześć budynku warsztatowo-biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na Noclegownię. Przebudowa dotyczyła robót budowlanych (w tym, m.in.: robót rozbiórkowych, robót murowych, uzupełnienia tynków, robót malarskich, ślusarki, stolarki), instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz zagospodarowania terenu.

Wyremontowano 15 pomieszczeń, w tym 5 pokoi mieszkalnych, dyżurkę, kuchnię, pomieszczenie magazynowe, pralnię, 3 łazienki, 3 toalety, korytarz. W pełni wyposażono wszystkie pomieszczenia, ponadto zaopatrzono obiekt w sprzęty RTV i AGD.

Na zewnątrz budynku zamontowano schody, balustrady, a także schodołaz dla osób niepełnosprawnych.

Wyremontowana Noclegownia posiada 30 miejsc noclegowych.

 

W roku 2022, noclegowicze brali udział w innowacji "BEZ-SEN- bezdomni i seniorzy, samodzielność i naprawy", w ramach Generatora Innowacji  "Sieci Wsparcia 2" a prowadzonego przez dwóch pracowników CUS, przy współpracy z towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę", PCG Polska oraz Świetlicą "Motylkowe Wzgórze". Innowacja miała na celu integrację oraz wymianę doświadczeń grupy osób w kryzysie bezdomności oraz seniorów ze starachowickich Klubów ("Niezapominajka" i "Manhattan").

 

 

 

REGULAMIN NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W STARACHOWICACH

        Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki podopiecznych Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn.

§  1

PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.),

2) Statut Centrum Usług Społecznych w Starachowicach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/13/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Starachowicach poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r., poz. 4310).

§ 2

1. Noclegownia znajduje się w strukturze organizacyjnej Centrum Usług Społecznych w Starachowicach.

2. Noclegownia dysponuje 30 miejscami noclegowymi.

3. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w Noclegowni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

4. Usługi świadczone w Noclegowni są nieodpłatne.

§ 3

ZADANIA NOCLEGOWNI

1. Noclegownia zapewnia osobom bezdomnym:

a) schronienie, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego,

b) odzież - w miarę możliwości.

2. Noclegownia udziela pomocy osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Starachowice.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Noclegowni może być przyjęta osoba, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały nie była Gmina Starachowice – po uzgodnieniu z Dyrekcją Centrum Usług Społecznych w Starachowicach.

§ 4

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Noclegownia jest czynna codziennie w godzinach od 1900 do 700.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. silne mrozy itp.) za zgodą Dyrektora bądź Zastępcy Dyrektora d/s Usług Społecznych Centrum Usług Społecznych w Starachowicach podopieczni mogą przebywać w Noclegowni w innych godzinach, niż wskazane w ust. 1.

3. W Noclegowni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce..

4. Każda osoba zgłaszająca się na nocleg zobowiązana jest do zarejestrowania swego przybycia w danym dniu poprzez dokonanie wpisu do „Rejestru osób i zdarzeń” przez dyżurującego opiekuna i podanie następujących danych osobowych:

a) nazwisko i imię,

b) data i miejsce urodzenia,

c) miejsce ostatniego zameldowania,

d) godzina przybycia na nocleg,

e) godzina opuszczenia placówki.

5. Każda osoba w chwili przyjęcia ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i podpisać oświadczenie o przestrzeganiu przepisów w nim zawartych.

6. Wejście do sali noclegowej musi być poprzedzone toaletą.

7. Miejsce noclegowe każdorazowo wyznacza dyżurujący opiekun w Noclegowni.

8. Osoba bezdomna ma obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu czystości pomieszczeń Noclegowni oraz przyległego terenu. Pomieszczenia wspólnego użytku oraz przyległy teren utrzymują w czystości podopieczni wyznaczeni przez opiekuna w godzinach od 1900 do 2200 oraz od 600 do 700. Nieuzasadniona odmowa wykonania polecenia wydanego przez dyżurującego opiekuna może skutkować odmową wyrażenia zgody na przebywanie w Noclegowni.

9. W Noclegowni obowiązuje cisza nocna od 2200 do 600.

10. Osobom trzecim zabrania się przebywania w Noclegowni, z wyjątkiem wolontariuszy świadczących pracę na rzecz Centrum Usług Społecznych w Starachowicach.

11. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren Noclegowni, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych. Wszelkie wnoszone i znalezione na terenie obiektu zabronione artykuły będą zabierane i niszczone lub umieszczane w depozycie przez personel Noclegowni. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków psychoaktywnych nie mogą być przyjęte do Noclegowni oraz przebywać na jej terenie. Osoby, co do których personel Noclegowni będzie miał podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, zostaną poddane badaniu alkomatem i w przypadku wyniku pozytywnego nie zostaną wpuszczone na teren Noclegowni.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrekcji Centrum Usług Społecznych w Starachowicach w Noclegowni mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

13. Dyżurujący opiekun na prawo do sprawdzenia zawartości wnoszonych rzeczy przez osoby zgłaszające się do Noclegowni.

14. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia rzeczy i przedmiotów zbędnych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dla osób przebywających w Noclegowni, w tym: broni, ostrych narzędzi, chemikaliów, materiałów pirotechnicznych, itp.

15. Osoby korzystające z noclegu zobowiązane są do dbania o dobry stan wyposażenia Noclegowni. Zobowiązani są do utrzymania w czystości pokoi i innych użytkowych pomieszczeń oraz respektowania zaleceń porządkowych kierownika i personelu, wydawanych w ramach ich uprawnień i obowiązków służbowych.

16. W pokojach mieszkalnych zabrania się spożywania posiłków i przetrzymywania produktów spożywczych. Spożywanie i przetrzymywanie produktów spożywczych obywa się w stołówce z aneksem kuchennym.

17. Osoby opuszczające Noclegownię o 700 każdorazowo zabierają ze sobą swoje wszystkie rzeczy osobiste.

18. W wyjątkowych przypadkach otwiera się na parterze pomieszczenie do ogrzania się.

19. Zabrania się niszczenia sprzętu stanowiącego wyposażenie Noclegowni. Korzystający z Noclegowni ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem umyślnym i zobowiązany jest do ich naprawienia, bądź w ekwiwalencie pieniężnym. Wyrządzone szkody o dużej wartości, niezależnie od roszczeń cywilnoprawnych, skutkować będą odpowiedzialnością karną.

20. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, w szczególności poszanowania cudzej własności, unikania konfliktów.

21. Rażące naruszenie przepisów porządkowych jest podstawą do podjęcia przez personel działań, mających na celu natychmiastowe usunięcie osoby z Noclegowni.

22. W godzinach od 700 do 1900 prawo do przebywania w Noclegowni mają tylko przedstawiciele CUS oraz osoby wyznaczone do prac na terenie obiektu.

Author: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej

Szybki kontakt:

Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

Tel: 41-274-71-92

e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept