BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Starachowicka Rada Seniorów

Specyfika Działalności Starachowickiej Rady Seniorów

            Starachowicka Rada Seniorów została powołana uchwałą z dnia 29 sierpnia 2014 roku, na postawie art 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Starachowicka Rada Seniorów liczy obecnie 15 członków. Składa się z przedstawicieli organizacji reprezentujących środowiska seniorów oraz przedstawicieli seniorów.

Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym Gminy Starachowice w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz. Rada współpracuje z instytucjami i organizacjami na szczeblu krajowym.

Dzięki działaniom członków Rady realizowane są następujące zadania :

1. Bieżąca współpraca z Prezydentem Miasta Starachowice oraz Radą Miejską w Starachowicach.

2. Integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz.

3. Profilaktyka i promocja zdrowia seniorów.

4. Przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu.

5. Zapewnienie seniorom dostępu do edukacji i kultury.

6. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.

7. Podejmowanie działań mających na celu wykorzystanie potencjału seniorów.

8.Wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych.

9.Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Starachowice oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów działającymi na terenie kraju. 10.Dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych.

 1. Budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.
 2. Program szczepień przeciwko grypie dla osób 60+ dla mieszkańców Gminy.

            Od początku działalności Rada realizowała wiele przedsięwzięć, które miały duży wpływ polepszenie sytuacji starachowickich seniorów. Opiniowała i współpracowała przy realizacji projektu ministerialnego „Dom Senior-WIGOR” w Starachowicach, współuczestniczyła w realizacji projektu Gminy Starachowice pn. „Starachowice Bezpieczne w Praktyce”. Była inicjatorem wprowadzenia tzw. „Kopert Życia”. Brała aktywny udział w organizacji „Dni Starachowic”. Organizuje corocznie Starachowicki Dzień Seniora. Brała udział w debacie międzypokoleniowej pn. „Seniorzy kontra Juniorzy”. Złożyła wniosek do władz Gminy Starachowice o budowę Kolumbarium na cmentarzu komunalnym oraz o montaż tzw. przysiadaków dla osób starszych. Współorganizowała „Międzypokoleniowe Kolędowanie Pod Skałkami”. Przeprowadziła konsultacje w formie ankiet wśród osób starszych i sporządziła analizę wniosków, które zostały przedstawione władzom Gminy Starachowice. Rada była inicjatorem wprowadzenia Programu szczepień przeciwko grupie dla osób 60+.

Skład Starachowickiej Rady Seniorów III kadencji na lata 2022-2026 wraz z nazwami organizacji, które Radni reprezentują:

 1. Czesław Biniewicz - Alternatywny Klub Seniora,

 2. Adam Buchelt - Przedstawiciel osób starszych,

 3. Bożena Cyran - Przedstawiciel osób starszych,

 4. Iwona Dziubińska-Czerko - Związek Nauczycielstwa Polskiego, oddział Starachowice,

 5. Marek Dzwonek - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów w Starachowicach,

 6. Jerzy Gabzdyl - Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne,

 7. Mirosław Głuchowski - ZHP Harcerski Krąg Seniorów Łysica „Żubry”,

 8. Zygmunt Grunt - Powiatowa Organizacja Ligi Obrony Kraju w Starachowicach,

 9. Dorota Jantos - Uniwersytet Trzeciego Wieku,

 10. Bożena Maciąg - Klub Senior + „Niezapominajka”,

 11. Joanna Elżbieta Matysek - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”,

 12. Halina Olszewska - Dzienny Dom Senior +,

 13. Stefan Paprot - Klub Seniora „Jesienny Listek”,

 14. Elżbieta Sokół - Klub Seniora „Jarzębinka”,

 15. Adam Wyrębkiewicz - Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych.

Przewodniczący Starachowickiej Rady Seniorów - Mirosław Głuchowski

Wiceprzewodniczący Starachowickiej Rady Seniorów - Iwona Dziubińska-Czerko

  

Starachowicka Rada Seniorów

Starachowicka Rada Seniorów jest organem doradczym i konsultacyjnym, a jej celem jest pobudzanie aktywności obywatelskiej wśród osób starszych, funkcjonujących w społeczności lokalnej oraz działalność na rzecz osób starszych. Rada składa się z przedstawicieli organizacji zrzeszających osoby starsze i osób działających na rzecz osób starszych. Kadencja Rady trwa cztery lata, a 15 członków Rady to mieszkańcy Starachowic. Środowisko senioralne w naszym mieście, dzięki działaniom członków Rady, ściśle współpracuje z Prezydentem Miasta Starachowice oraz Radą Miejską w Starachowicach. Skutkuje to podejmowaniem wielu działań mających na celu polepszenie warunków życia seniorów w naszym mieście. Dzięki Starachowickiej Radzie Seniorów wydawane są opinie służące rozwojowi działalności na rzecz osób starszych, a jej członkowie współpracują z organizacjami i instytucjami społecznymi oraz wymieniają doświadczenia z Radami Seniorów działającymi na terenie kraju.

 

Autor: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej

Szybki kontakt:

Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

Tel: 41-274-71-92

e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję